Een nieuwe brandblusser voor brandende ondernemingen

Wie denkt dat een faillissement de enige optie is voor zijn of haar onderneming om uit zwaar weer te komen, kan zich goed vergissen. In de zomer van 2020 treedt hoogstwaarschijnlijk de Wet homologatie onderhands akkoord in werking, ook wel de WHOA genoemd. In ons eerdere blog uit 2017 en ons seminar gaven wij u al een introductie van de WHOA als onderdeel van het programma ‘’herijking Faillissementswet’’. In dit artikel gaan wij in op hetgeen de WHOA regelt, voor wie de WHOA is bedoeld, de huidige stand van zaken en wat Joanknecht voor u kan betekenen.

Wat regelt de WHOA?

De WHOA maakt  het mogelijk om als noodlijdende onderneming een onderhands akkoord voor schuldenverlichting voor te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Indien het akkoord vervolgens door de rechtbank wordt gehomologeerd, is het akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken partijen. Hierdoor kunnen tegenstemmende schuldeisers of aandeelhouders toch worden gedwongen om mee te werken en hun vordering (gedeeltelijk) prijs te geven. Daarnaast heeft de wetgever waarborgen ingebouwd zodat op een rustige en juiste wijze het akkoord tot stand kan worden gebracht. Hierbij moet worden gedacht aan een afkoelingsperiode, bescherming wanneer het faillissement aangevraagd wordt en snelle geschilbeslechtingsmogelijkheden bij de rechtbank. Schuldeisers en aandeelhouders kunnen hun rechten waarborgen door bij de rechtbank een verzoek te doen tot het treffen van voorzieningen (bijvoorbeeld het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige). Voor meer informatie over de herstructureringsdeskundige, verwijzen wij u naar ons blog van december 2019.

De huidige stand van zaken

Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Zo kan de noodlijdende onderneming nu gelijktijdig met de herstructureringsdeskundige een eigen akkoord ter stemming voorleggen aan de schuldeisers, waarna de herstructureringsdeskundige bepaalt welk akkoord aan de rechtbank wordt voorgelegd. Daarnaast geldt verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat en kan een (gedeeltelijk) betwiste vordering worden meegenomen in het akkoord. De schuldeiser kan direct aanspraak  maken op de vordering zodra deze als onbetwist wordt aangemerkt. Daarbij is de dan onbetwiste vordering voor de schuldenaar door middel van het akkoord geherstructureerd.

Voor wie is de WHOA?

Zoals in de vorige alinea al naar voren kwam, is de WHOA bedoeld voor noodlijdende ondernemingen. Meer specifiek betreft het de ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar nog wel levensvatbaar zijn.

De WHOA-procedure kan daarnaast in gang gezet worden door de ondernemingsraad,  aandeelhouders en schuldeisers van de betreffende onderneming. Zij kunnen de rechtbank namelijk verzoeken om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Deze deskundige gaat vervolgens een akkoord tot stand (proberen te) brengen. Dit neemt niet weg dat het ook hier moet gaan om een noodlijdende onderneming.

Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben het open initiatief genomen om herstructurering via de WHOA beschikbaar te maken voor het mkb. Zie deze website met alle informatie over de WHOA.

Vragen?

Neem gerust contact op met een van onze Forensics & Recovery specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.