De druk op de bedrijfsopvolgingsregeling neemt toe

In de fiscale wetgeving is een regeling opgenomen om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen bij een overgang door schenking en overlijden: de bedrijfsopvolgingsregeling (de BOR). De BOR is onderwerp van een maatschappelijk debat over de wenselijkheid van een dergelijke belastingvrijstelling en staat dan ook onder politieke druk. Het is waarschijnlijk dat de vrijstelling zoals die er nu is, in de toekomst zal worden versoberd.

De huidige regeling

Op dit moment is het, onder voorwaarden, mogelijk om € 1.084.851 aan ondernemingsvermogen vrij van schenk- en erfbelasting over te dragen. Voor het meerdere dat aan ondernemingsvermogen wordt overgedragen is 83% vrijgesteld. Deze regeling is erop gericht reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren.

Onder vuur

De BOR ligt echter politiek onder vuur. Dit blijkt maar weer tijdens een vergadering van de Tweede Kamer op 13 juni jongstleden. In deze vergadering is door Kamerlid Nijboer van de PvdA aandacht gevraagd voor de BOR. Hij heeft de staatssecretaris van Financiën verzocht om de BOR tegen het licht te houden, omdat volgens hem ‘hele rijke, vermogende families in Nederland nul euro successieheffing betalen’ door gebruikmaking van de BOR. Hij stelt dat naar zijn mening ‘écht gezorgd moet worden dat vermogende families in Nederland gewoon netjes hun belasting afdragen en niet van mazen in de wet profiteren die daar niet voor zijn bedoeld’.

De staatssecretaris heeft hierop gereageerd dat hij met de heer Nijboer van mening is dat de regeling tegen het licht gehouden moet worden. De BOR is ook reeds als onderdeel van het door het Ministerie van Financiën opgestarte onderzoek naar de ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ opgenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting begin 2020 worden opgeleverd.

Veel bedrijven hebben de benodigde liquiditeiten voor de verschuldigde belasting zonder toepassing van de BOR niet voorhanden, doordat de middelen in het familiebedrijf zijn geïnvesteerd. Versobering van de BOR kan de solvabiliteit en daarmee de werkgelegenheid binnen een onderneming dan ook in gevaar brengen, wanneer zij bijvoorbeeld bij het overlijden van de eigenaar met hoge belastingheffing worden geconfronteerd.

Wat nu?

Het is duidelijk dat de druk op de BOR wederom toeneemt. Bent u eigenaar van een familiebedrijf, dan is dit hét moment om over de bedrijfsopvolging binnen uw onderneming na te denken voordat de BOR versobert. Wilt u deze mogelijkheden nader bekijken? Neem hiervoor gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.