Bedrijfsopvolgingsregeling onder druk?

Bedrijfsopvolgingsregeling onder druk

De bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: de BOR) is wederom onderwerp van gesprek in politiek Den Haag. Medio vorig jaar hebben wij u reeds op de hoogte gesteld van de publicatie van het Bouwstenenrapport inzake de aanbevelingen voor de BOR, waarin een aantal voorstellen tot wijziging van de huidige regeling is gedaan. In dit nieuwsbericht stellen wij u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen rondom de BOR.

Er is een motie van 5 november 2020[1] door de Tweede Kamer aangenomen waarin de opdracht werd gegeven te onderzoeken welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en met welke beleidsopties deze zouden kunnen worden versterkt. De resultaten worden in het tweede kwartaal 2021 verwacht. Inmiddels heeft de Vaste Commissie van Financiën vergaderd over het voorkomen van belastingontduiking en -ontwijking. De BOR is tijdens dit overleg aan bod gekomen.

Doel van de BOR

De  BOR is een faciliteit waarmee een onderneming op een fiscaal gunstige wijze kan worden overgedragen aan bedrijfsopvolgers. Het doel van deze faciliteit is onder andere het waarborgen van de continuïteit van familiebedrijven. Deze zou immers in gevaar kunnen komen op het moment dat veel geld uit de onderneming gehaald moet worden om de erf- of schenkbelasting te voldoen bij een overdracht naar de volgende generatie.

Kritiek vanuit de Vaste Commissie van Financiën

Tijdens het recente overleg van de Vaste Commissie van Financiën zijn geen concrete wetsvoorstellen besproken, maar is ingegaan op recente ontwikkelingen omtrent de bestrijding en aanpak van belastingontduiking en -ontwijking. De huidige wettelijk geregelde BOR is in dit kader besproken. Verschillende partijen zijn hierbij vertegenwoordigd. Het verslag geeft daarmee een inkijkje in de actuele standpunten van de partijen aangaande de BOR.

Uit het verslag blijkt dat diverse partijen kritiek hebben op de huidige systematiek van de regeling, die door sommige leden (te) ruimhartig wordt genoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat de BOR gezien wordt als een truc om grote vermogens over te dragen zonder dat daarbij belasting wordt betaald. De tendens lijkt te zijn dat een versobering van de huidige regeling op de politieke agenda gezet wordt. In diverse verkiezingsprogramma’s wordt de BOR expliciet genoemd.

Bedrijfsopvolging binnen uw onderneming

Gezien bovenstaande ontwikkelingen kan dit weleens hét moment zijn om concreet na te denken over de bedrijfsopvolging binnen uw onderneming en voor te sorteren op de BOR. Wij benadrukken dat de fiscale vrijstellingen nimmer de enige reden moet zijn voor een bedrijfsoverdracht.

Contact

Wilt u nader geïnformeerd worden over de wijze waarop wij een succesvolle bedrijfsoverdracht begeleiden? Waarbij wij oog hebben voor de onderlinge familieverhoudingen, dynamiek en waarde van een familiebedrijf, juridische vormgeving en fiscaliteit? Neem dan gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240


[1] Motie van de leden Amhaouch en Palland, vergaderjaar 2020-2021, 35 570XIII, nr. 29.