Corona steunmaatregelen oktober 2020 tot juli 2021

Corona steunmaatregelen oktober 2020 tot juli 2021

Het kabinet heeft recent de hoofdlijnen gepresenteerd van de corona steunmaatregelen voor economie en arbeidsmarkt voor de komende maanden. Deze betreffen onder andere NOW 3, TOZO, TVL en steunmaatregelen voor specifieke sectoren. In dit bericht vatten wij de maatregelen voor de periode oktober 2020 tot juli 2021 kort voor u samen. De gedetailleerde teksten van de regelingen volgen later (nog niet bekend wanneer); deze kunnen leiden tot wijzigingen.

Het geheel aan maatregelen en adviezen in het kader van de economische (corona)crisis kunt u vinden in onze whitepaper.

Voor ondernemingen met personeel: NOW 3

De NOW 3 regeling legt de focus op de heroriëntatie van een onderneming die geraakt is door de coronacrisis en de economische crisis daaropvolgend. Mogelijk is het laten afvloeien van medewerkers hiervoor noodzakelijk. Om deze reden zijn de (straf)sancties van een lagere loonsom gestreept uit de NOW 3 regeling.

De kenmerken van de derde versie van de NOW en de wijzigingen ten opzichte van versie 2 zijn als volgt:

 • De regeling loopt 9 maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, steeds 3 tijdvakken van 3 maanden.
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak (1 januari 2020) omhoog naar 30%.
 • De vergoedingspercentages dalen per 3 maanden:
  • 80% (vanaf 1 oktober)
  • 70% (vanaf 1 januari)
  • 60% (vanaf 1 april).
 • Er komt extra korting meer bij het indienen van een verzoek voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Daarnaast mag de loonsom dalen zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag:
  • met 10% (tot 1 januari)
  • met 15% (tot 1 april)
  • met 20% (tot 1 juli).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon, zijnde € 4.769.
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing (uit NOW 2) blijft bestaan.
 • Het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen blijft bestaan (naar verwachting onder gelijke voorwaarden als bij NOW 2).
 • Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen.
 • Streefdatum voor aanvragen: 16 november 2020 voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).
 • De afrekening voor ieder van de tijdvakken kan gedaan worden na afloop van de hele regeling, dus na 1 juli 2021.
 • Op korte termijn volgt nadere informatie over de wijze waarop SZW en UWV misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW regeling bestrijden.

 

Voor zelfstandigen: TOZO

De kenmerken van de derde versie van de TOZO en de wijzigingen ten opzichte van versie 2 zijn als volgt:

 • De regeling loopt 9 maanden, van 1 oktober tot 1 juli 2021.
 • Beperkte vermogenstoets: ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) komen niet in aanmerking. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De zelfstandige dient de omvang van de beschikbare geldmiddelen zelf te verklaren bij de aanvraag, die achteraf steekproefsgewijs door gemeenten gecontroleerd wordt op juistheid.
 • De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.
 • Vanaf 1 juli 2021 is de reguliere Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) weer van toepassing.
 • Vanaf 1 januari 2021 kunnen TOZO 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

 

Voor specifieke sectoren die geraakt zijn door de coronamaatregelen: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De kenmerken van de nieuwe versie van de TVL en de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande zijn als volgt:

 • De regeling loopt 9 maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, steeds 3 tijdvakken van 3 maanden.
 • Aanvragen kan vanaf 1 oktober (voor het eerste tijdvak).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat per 3 maanden omhoog:
  • 30% (vanaf 1 oktober)
  • 40% (vanaf 1 januari)
  • 45% (vanaf 1 april)
 • De subsidie wordt als volgt berekend: omzet in betreffende maanden in 2019 x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%.
 • De subsidie moet tenminste € 4.000 per drie maanden bedragen.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 per drie maanden.

De huidige TVL (periode 1 juni 2020 t/m 1 oktober 2020) is met terugwerkende kracht tot en met vrijdag 30 oktober aan te vragen.

Steunmaatregelen voor overige specifieke sectoren

Er komen specifieke steunmaatregelen voor de culturele sector en de lokale culturele infrastructuur, publieke omroepen en dierentuinen. Nadere informatie hierover volgt op korte termijn. Eventuele specifieke steun aan de evenementenbranche en de reisbranche wordt momenteel nog onderzocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onderstaande recovery adviseurs.

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl