Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 20 november 2019. Als u op dit moment al ontheffing...

Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort uit de implementatie van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD 1). De maatregel zorgt voor een meer gelijke fiscale behandeling van eigen...

Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de anbi vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast zijn de schenkingen...

Woningen en gebouwen worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. En niet zonder reden. Ten eerste zorgt stroom opgewekt met zonnepanelen voor minder CO2-uitstoot. Ten tweede is het rendement dat wordt behaald met een investering in zonnepanelen hoger dan de rente op een spaarrekening bij een...

De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zijn met de belastingheffing in box 3. U dient individueel en tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018. Omdat...

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van het zogenoemde UBO-register in Nederland. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende(n)...

Afgelopen maanden zijn de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat gevallen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de prijzen van koopwoningen in het afgelopen jaar met gemiddeld 9,5% zijn gestegen. De verwachting is dat de WOZ-waarden van woningen komende jaren ook zullen stijgen. Daardoor...

De Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel opgesteld om de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting te beperken. Het doel is om oneigenlijk gebruik van deze regeling te voorkomen. Op 16 april 2019 is een internetconsultatie gestart van het...

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Op 12 februari was het al door de Tweede Kamer aangenomen. Als gevolg van het wetsvoorstel moet voor een aantal fiscale regelingen worden gehandeld alsof de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet...