A3 Kennisbank - banner normal

Nieuws - Accountancy

NIEUWE GARANTIEFACILITEIT VOOR INNOVATIEF MKB
Vanuit Europees initiatief is een faciliteit in het leven geroepen om Europese snelgroeiende of innovatieve bedrijven in het MKB gemakkelijker toegang tot financiering te geven. De faciliteit is toegankelijk via financiële instellingen.
In Nederland heeft recentelijk ABN Amro een overeenkomst gesloten met de Europese uitvoerder (EIF) van deze faciliteit.

Via deze Europese middelen wordt tegen gunstige voorwaarden een Groei- en Innovatielening aangeboden aan Nederlandse MKB-ondernemingen die extra willen investeren in innovatie of research & development (R&D). Lees verder..

Nieuws - Belastingadvies

MAATREGEL EIGEN WONING NIET VERSOEPELD
Met ingang van 2013 is hypotheekrente voor leningen aangegaan op of na 1 januari 2013 alleen nog aftrekbaar, indien de lening in maximaal 30 jaar annuïtair wordt afgelost (overgangsrecht daargelaten). Gelijktijdig met het aannemen van het wetsvoorstel werd de regering door de Eerste Kamer verzocht om te onderzoeken of de regeling niet versoepeld kon worden door een van de volgende maatregelen:
• aflossingseis slechts toepassen op 50% van de lening
• 30 jaarstermijn te verlengen

Op 25 januari 2013 liet de Minister van Wonen en Rijksdienst weten de mogelijkheden onderzocht te hebben en niet bereid te zijn om de regels alsnog te versoepelen. Overigens zijn inmiddels wel enkele uitzonderingen en uitbreidingen op de wet gemaakt. Een en ander wordt veroorzaakt doordat tijdens het wetgevingsproces niet alle in de praktijk voorkomende gevallen aan de orde zijn geweest. Zo werd recent goedgekeurd dat bouwrente toch aftrekbaar is, ondanks dat niet kan worden voldaan aan de aflossingseis.

BOM ONDER HEFFING ERFBELASTING? 3-1 VOOR DE BELASTINGDIENST!
In eerdere edities van Boven op Zaken (zie editie 82 en 74) berichtten wij u al over de inmiddels veelbesproken uitspraak van rechtbank Breda van 13 juli 2012. De rechtbank oordeelde dat ook niet-ondernemingsvermogen in aanmerking zou moeten komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (hierna: BOF) in de erfbelasting.

Na deze uitspraak barste een stroom van bezwaarschriften los tegen aanslagen schenk- en erfbelasting waarbij voor niet- ondernemingsvermogen geen BOF werd verleend. De staatssecretaris wees de bezwaarschriften aan als massaal bezwaar (zie editie 82). Het massaal bezwaar wordt gevoerd in vijf zaken die zijn geselecteerd op specifieke karakteristieken, één daarvan is het ontbreken van ondernemingsvermogen. Rechtbank Arnhem heeft inmiddels in drie van deze zaken een uitspraak gedaan. In alle uitspraken heeft de rechtbank besloten dat het buiten toepassing laten van de BOF op niet-ondernemingsvermogen, niet tot schending van het gelijkheidsbeginsel leidt.

Behoudens de via de massaal bezwaarprocedure geselecteerde zaken, worden er ook nog andere zaken aan de rechter voorgelegd betreffende de toepassing van de BOF. Tot op heden zijn al deze uitspraken eveneens in het voordeel van de belastingdienst.

Bij onze oosterburen ligt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook onder vuur. Het Bundesfinanzhof heeft op 27 september 2012 bepaald dat de Duitse regeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het laatste woord is daar echter aan het Bundesverfassungsgericht. Net als bij ons speelt daar de vraag hoe een hogere rechter en uiteindelijk de wetgever zal reageren.

Nieuws - IT Audit & Advies

GEVOLGEN SEPA/IBAN IN KAART GEBRACHT
In eerdere edities van Bovenop Zaken Actueel hebben wij u geïnformeerd over de overgang naar de nieuwe betalingsinstrumenten in 2014 en de gevolgen voor uw administratieve systemen. De verplichte overgang naar SEPA (Single Euro Payments Area) houdt meer in dan alleen het vervangen van de bankrekeningnummers door IBAN. SEPA heeft ook gevolgen voor overboekingen en incasso’s vanuit administratieve software. Onderzoeksbureau GBNED heeft de belangrijkste gevolgen voor de administratie in kaart gebracht. In haar geactualiseerde rapport geeft GBNED inzicht in de verschillende betalingsinstrumenten en de gevolgen van SEPA, informatie per bank, IBAN en BIC, gevolgen voor administratiesystemen en aandachtspunten. U kun het rapport hier downloaden of op www.softwarepakketten.nl.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van IBAN neem dan contact op met Lucas Vousten of Oscar Reuvers.

Nieuws - Financieel Juridisch Advies

ZONDER MELDING BETALINGSOMACHT IS AANSPRAKELIJKHEID NIET TE VERMIJDEN
Zowel rechtbank als hof stellen dat het niet relevant is of de belastingdienst op de hoogte was of kon zijn van de betalingsproblemen van een bv. De beoordeling of de aansprakelijkstelling terecht is (“het leveren van tegenbewijs door de bestuurder”), komt pas aan de orde nadat een melding betalingsonmacht is gedaan.

De bestuurder van een failliete is door de belastingdienst aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven loonbelastingschulden van de bv. De bestuuder erkent dat hij geen melding betalingsonmacht heeft gedaan, maar dat was volgens hem ook niet nodig: de belastingdienst wist volgens hem al dat hij betalingsproblemen had.

Disclaimer

Bovenop zaken actueel is een digitale nieuwsbrief van Joanknecht & Van Zelst B.V. De nieuwsbrief bevat relevante informatie voor cliënten van Joanknecht & Van Zelst B.V. Ontvangers die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich hier afmelden. Geïnteresseerden voor de nieuwsbrief kunnen zich alleen via www.joanknecht.nl aanmelden op de digitale nieuwsbrief. Hoewel de informatie in deze digitale nieuwsbrief met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Joanknecht & van Zelst B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie.
geplaatst op: 07-02-2013