A3 Kennisbank - banner normal

Nieuws - Accountancy

ONE-TIER OR TWO-TIER: THAT’S THE QUESTION
Sinds 1 januari 2012 is de Wet bestuur en toezicht van kracht. Deze wet maakt het voor Nederlandse bedrijven mogelijk om te kiezen voor een zogenaamde one-tier board. In deze bestuursvorm hebben uitvoerende en toezichthoudende bestuurders van een onderneming zitting in één orgaan (de “board”). Van oudsher kent Nederland alleen de two-tier board: uitvoerende bestuurders vormen de directie en toezichthouders zitten in de raad van commissarissen c.q. de raad van toezicht.

De belangrijkste voordelen van het one-tier model zijn de versnelde besluitvorming en de verbetering van de informatievoorziening aan de niet-uitvoerende bestuurders. Daarnaast stimuleert het one-tier model een actievere uitvoering van het toezicht.
Verschillende beursgenoteerde bedrijven hebben inmiddels gekozen voor zo’n one-tier board, omdat dat beter aansluit bij de internationale manier waarop bedrijven zijn ingericht. Recent onderzoek in het midden- en kleinbedrijf toont aan dat de nieuwe bestuursvorm onder familiebedrijven nog niet erg populair is: slechts 4% van de 500 onderzochte bedrijven heeft de one-tier board ingevoerd. Een wat groter aantal (bijna 20%) overweegt om die stap binnen nu en twee jaar te zetten. Maar het grootste deel van de ondernemingen geeft aan dat de wijze waarop het bestuur van de onderneming nu georganiseerd is, prima voldoet.

De Wet Bestuur en Toezicht bevat nog twee belangrijke bepalingen, die ook van invloed zijn op het MKB.

In de eerste plaats bepaalt de wet dat een natuurlijk persoon bij niet meer dan vijf grote ondernemingen lid mag zijn van het toezicht houdend orgaan; het voorzitterschap telt daarbij dubbel. Daarnaast stelt de wet eisen aan de samenstelling van het bestuur (zowel directie als toezicht houdend orgaan): ten minste 30% van de zetels moet worden bekleed door vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna geen enkel familiebedrijf aan dit streefcijfer voldoet en dat de meerderheid van de ondernemingen niet van plan is om hiermee in de toekomst expliciet rekening te houden. Ondernemingen zoeken naar de best gekwalificeerde persoon en dan maakt het niet uit of dat een man of een vrouw is.

Mocht u meer willen weten over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht of mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van een one-tier board voor uw onderneming, dan kunt u uiteraard contact opnemen met drs. W.A.C. (Willem) Bourgonje RA (wbourgonje@joaknecht.nl), uw contactpersoon bij Joanknecht & Van Zelst of met ondergetekende.

Eindhoven, juli 2013

Drs. E. (Edwin) Vogel RA (evogel@joanknecht.nl)
partner en voorzitter van de commissie vaktechniek bij Joanknecht & Van Zelst en docent externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit
Bron: Uitkomsten onderzoek Wet Bestuur en Toezicht bij Familiebedrijven (KPMG)

Nieuws - Belastingadvies

INVESTERINGEN VANAF 1 JULI 2013 TOT HET EINDE VAN HET JAAR MOGEN VERSNELD WORDEN AFGESCHREVEN
Vanaf 1 juli 2013 tot het einde van het jaar kunnen zowel ondernemers voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting gebruik maken van de tijdelijke willekeurige afschrijving. Volgens deze regeling mag in 2013 eenmalig ten hoogste 50% willekeurig worden afgeschreven over de aanschaffings- of voortbrengingskosten van nieuwe bedrijfsinvesteringen. In de volgende jaren kan niet willekeurig worden afgeschreven en dient het reguliere afschrijvingsregime gevolgd te worden.

Voorwaarde voor toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving is dat de investering plaatsvindt in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 én het bedrijfsmiddel uiterlijk 31 december 2015 voor het eerst in gebruik is genomen. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt de toegepaste willekeurige afschrijving alsnog teruggenomen. Door de versnelde afschrijving bent u over 2013 minder belasting verschuldigd. Uiteindelijk bent u net zoveel belasting verschuldigd, maar behaalt u een liquiditeitsvoordeel.

De willekeurige afschrijving kan onder andere niet worden toegepast op investeringen in gebouwen, personenauto’s, immateriële activa en bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan derden. Op grond van de huidige regelgeving kan over deze bedrijfsmiddelen namelijk ook niet willekeurig worden afgeschreven. Bij vragen over deze tijdelijke regeling kunt u contact opnemen met Rob van Doremaelen.

Nieuws - IT-audit & advies

KLAAR VOOR SEPA
Op 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. Dit betekent dat u voor die datum SEPA-proof moet zijn. De invoering van SEPA heeft gevolgen voor uw administratie. Zo zullen alle bankrekeningen van uzelf en uw relaties omgezet moeten worden naar IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Softwareleverancier Exact heeft op haar internetsite een uitgebreid stappenplan opgenomen voor een soepele overgang. Uiteraard zijn we u graag van dienst bij deze overgang, ook wanneer u gebruikt maakt van een andere softwarepakket. Wilt u meer informatie of ondersteuning neem dan gerust contact op met Tom Smits of Guido Hardy.

‘ONDERNEMERS VOLDOENDE BEWUST VAN GEVAREN CYBERCRIME?’
Met enige regelmaat hebben wij in voorgaande edities bericht over trends in informatiebeveiliging, waaronder de risico’s van cybercrime. Reden ook voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en MKB-Nederland om gezamenlijk de aanval te openen op cybercriminaliteit tegen het midden- en het kleinbedrijf. Bewustwording bij ondernemers is één van de speerpunten van deze campagne genaamd ‘Stop Cybercrime.nu‘. Naast het feit dat veel bedrijven ten onrechte denken dat zij geen slachtoffer kunnen worden van cybercriminaliteit, realiseert men zich niet dat met relatief eenvoudige maatregelen de risico’s drastisch beperkt kunnen worden. Onze IT auditors kunnen u helpen om de cyberrisico’s in kaart te brengen en een adequaat actieplan klaar te hebben liggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucas Vousten.

Nieuws - Financieel juridisch advies

BUITENLANDSE “BESTUURDER-VENNOOTSCHAP” BLOKKEERT BESTUURDSAANSPRAKELIJKHEID
De Hoge Raad heeft eind juni bevestigd dat het opnemen van een buitenlandse bestuurder-BV in de concernstructuur effectief kan zijn om te voorkomen dat de achterliggende bestuurder-natuurlijk persoon aansprakelijk gesteld wordt. In deze casus werd een Nederlandse BV bestuurd door een Zwitserse vennootschap. De BV failleerde en de curator stelde de Zwitserse bestuurder-vennootschap aansprakelijk. Wanneer de bestuurder-vennootschap een Nederlandse BV of NV zou zijn geweest, zou deze aansprakelijkstelling zonder meer mogelijk zijn. Nu was dat niet het geval, omdat een buitenlandse rechtspersoon niet op basis van artikel 2:11 BW aansprakelijk gesteld kan worden, aldus de Hoge Raad. Daarmee kon ook de aansprakelijkstelling van de achterliggende natuurlijk persoon niet doorgezet worden door de curator.

Nieuws - Salarisadministratie

ONTSLAGBEDING OP 65 JARIGE LEEFTIJD IS IN STRIJD MET DE WET
Per 1 januari 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd. Staat er in een arbeidsovereenkomst of CAO een bepaling dat het dienstverband eindigt op 65 jarige leeftijd, dan kan de werknemer zich beroepen op de nietigheid van dit ontslag. De werknemer kan dit binnen twee maanden na beëindiging doen, de werknemer moet de werkgever dan verzoeken alsnog het reguliere loon door te betalen. Door de verhoging van de AOW gerechtige leeftijd is het betreffende ontslagbeding in strijd met de wet.

Ook al staat het betreffende ontslagbeding in de CAO, dan is het beding nog steeds vernietigbaar. Dit geldt ook als er in de CAO of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband wordt beëindigd op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtige leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Om te voorkomen dat u hiermee problemen krijgt adviseren wij u de onderstaande bepaling op te nemen:
“De arbeidsovereenkomst eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.”

Mocht u nog vragen en/of meer informatie willen, dan kunt u terecht bij Daniëlle Huisman-Wesseling, adviseur salarisadministratie.

Disclaimer

Bovenop zaken actueel is een digitale nieuwsbrief van Joanknecht & Van Zelst B.V. De nieuwsbrief bevat relevante informatie voor cliënten van Joanknecht & Van Zelst B.V. Ontvangers die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich hier afmelden. Geïnteresseerden voor de nieuwsbrief kunnen zich alleen via www.joanknecht.nl aanmelden op de digitale nieuwsbrief. Hoewel de informatie in deze digitale nieuwsbrief met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Joanknecht & van Zelst B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie.
geplaatst op: 01-08-2013