Bonus zorgprofessionals COVID-19

Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn (hierna: zorgprofessionals) hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 maart tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil haar waardering laten blijken door het verstrekken van een netto bonus van €1.000.

De zorgaanbieder kan, op grond van de uitgangspunten van de subsidieregeling, zelf bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus op grond van de subsidieregeling. Ter ondersteuning heeft het Ministerie van VWS een handreiking opgesteld.

Welke zorgprofessionals komen in aanmerking voor de bonus?

  1. Zij die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of
  2. Zij die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

 

Zorgprofessionals met een relatief hoog inkomen komen niet in aanmerking voor de bonus. Met een hoog inkomen wordt bedoeld een inkomen van meer dan tweemaal modaal. Daarbij gaat het om een brutosalaris van € 73.000 per jaar (inclusief vakantietoeslag en een eventuele eindejaarsuitkering).

Met behulp van de beroepenlijsten kan de zorgaanbieder beoordelen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus (hoofdstuk 5, handreiking Zorgbonus COVID-19).

Subsidieaanvraag en uitkering bonus

Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten) voor de zorgprofessionals een bonus aanvragen. Naast een subsidie van € 1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

De subsidie kan via een loket bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) aangevraagd worden, van 1 oktober tot en met 29 oktober. Mits de aanvraag tijdig, correct en volledig is ingediend en de zorgaanbieder voldoet aan de in de regeling gestelde criteria, zal de toekenning van de subsidie uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag plaatsvinden.

Op de zorgaanbieder rust de verplichting om de bonus zo snel mogelijk uit te keren aan de zorgprofessional. De uiterste termijn voor het uitkeren van de bonus is binnen vijf maanden na de datum van subsidieverlening aan de zorgaanbieder door DUS-I. In het uiterste geval betekent dit dat de zorgaanbieder pas in juni 2021 de bonus uitkeert aan de zorgprofessional.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste data en deadlines samengevat betreffende het aanvragen en verwerken van de subsidie.

Bron: https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling

Contact

Bent u een zorgaanbieder en heeft u nog vragen over de zorgbonus en bijbehorende subsidieregeling? Neem dan contact op met Ellen Goedhart, per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9579 of met Lindy Vertelman, per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9551.