Update bijzonder uitstel van betaling – kaders betalingsregeling

bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Op vrijdag 28 augustus 2020 is er een Kamerbrief verschenen over de afloop van de regeling voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Per 1 oktober 2020 loopt de mogelijkheid tot aanvragen af. Als u nog gebruik wilt maken van de regeling, moet u vóór deze datum een verzoek daartoe bij de Belastingdienst hebben gedaan. Verder zijn de kaders van de betalingsregeling bekend gemaakt. Hierna informeren wij u graag over wat te doen na afloop van de drie maanden bijzonder uitstel van betaling.

Vervolg na afloop periode bijzonder uitstel van betaling

Na afloop van de driemaands periode waarin u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, hoeft u de opgebouwde belastingschuld niet ineens te betalen. Daarover hebben wij u eerder bericht. In de Kamerbrief zijn kaders van een betalingsregeling bekend gemaakt die voor alle ondernemers zullen gaan gelden.

Er zal een generieke betalingsregeling worden ingevoerd: iedere ondernemer die gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling krijgt vanaf 1 januari 2021 24 maanden de tijd om de opgebouwde belastingschuld in vaste termijnen aan de Belastingdienst af te lossen. Tot 1 januari 2021 hoeft nog geen betaling op de opgebouwde belastingschuld plaats te vinden (dat mag wel).

Nadere voorwaarden betalingsregeling

Er worden geen nadere voorwaarden, zoals het verlenen van zekerheden, aan de betalingsregeling verbonden. Een uitzondering geldt wel wanneer de belangen van de Staat in het geding zijn (denk aan evidente misbruiksituaties waarin verhaalsmogelijkheden in gevaar komen). Als een aflosperiode van 24 maanden niet voldoende is, zal in overleg tussen Belastingdienst en ondernemer naar een maatwerkoplossing worden gezocht op basis van het reguliere uitstelbeleid. Hierbij zullen dus wel voorwaarden, zoals het verlenen van zekerheden, worden gesteld.

Dit alles onder het voorbehoud dat de huidige voorschriften met betrekking tot het coronavirus niet verder worden aangescherpt. De regeling kan opnieuw worden bezien, mocht de ontwikkeling van het coronavirus door nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geven.

Nieuw opkomende betalingsverplichtingen

De betalingsverplichtingen die ontstaan na het aflopen van het drie maanden bijzonder uitstel van betaling dienen tijdig en volgens de normale regels te worden voldaan, ook als dit vóór 1 januari 2021 is. Hetzelfde geldt voor de nieuw opkomende betalingsverplichtingen gedurende de betalingsregeling. Het gedurende de 24 maanden niet voldoen aan deze nieuwe betalingsverplichtingen kan leiden tot het intrekken van de betalingsregeling.

Communicatie door Belastingdienst over betalingsregeling

De Belastingdienst gaat ondernemers die van het bijzonder uitstel gebruik hebben gemaakt de komende periode in fasen informeren:

  • In september 2020 wordt een brief gestuurd met algemene informatie over de betalingsregeling.
  • In december 2020 wordt een gedetailleerde brief gestuurd met informatie over de betalingsregeling en een (voorlopig) overzicht van de door de ondernemer opgebouwde belastingschuld.
  • Begin maart 2021 volgt een brief met een definitief overzicht van de opgebouwde belastingschuld, inclusief resterende betalingstermijnen en bijbehorende termijnbedragen.
  • Gedurende de 24 maanden ontvangt de ondernemer periodiek informatie over de betalingsregeling.
  • Na de laatste betalingstermijn volgt een eindafrekening met een overzicht van de eventueel nog resterende te betalen (rente)bedragen.

 

Invorderingsrente

Om rentekosten over de openstaande belastingschuld voor ondernemers te beperken, blijft de invorderingsrente (de rente die moet worden betaald omdat de aanslag niet op tijd is betaald) 0,01% tot en met 31 december 2021. Let op, dit geldt niet voor belastingrente. De belastingrente gaat met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 voor alle belastingen (dus ook de vennootschapsbelasting) naar 4%.

Betaalverzuimboetes

Tot slot komt het versoepelde betaalverzuimboetebeleid per 1 januari 2021 te vervallen. Dat betekent dat het niet (tijdig) op aangifte afdragen van de verschuldigde loonbelasting of btw vanaf 1 januari 2021 weer volgens het reguliere boetebeleid wordt beboet.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429.