Bezwaarmogelijkheden en treffen betalingsregeling NOW

Inmiddels kunnen de NOW-afrekeningen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voor de eerste en de tweede NOW-periode worden ingediend. Bij veel klanten en bedrijven leidt het indienen van de afrekening tot een terugbetaling. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. De omzetdaling is (gelukkig) minder groot dan gedacht of de loonsom in de NOW-periode is lager dan in de referentieperiode. Een onderneming kan bezwaar maken tegen een NOW-beschikking in situaties waarin terugbetaling van NOW niet in lijn is met de doelstelling van de regeling. En wanneer toch terugbetaald moet worden, bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Omzetdaling valt mee

De situatie van een minder grote omzetdaling is in principe positief. De bedrijfsactiviteiten worden blijkbaar minder hard geraakt door de coronamaatregelen. Toch kan dit tot liquiditeitsproblemen leiden in situaties waarin NOW-subsidie terugbetaald moet worden.

Dit is inmiddels onderkend. In situaties waarin teveel ontvangen NOW terugbetaald moet worden kan een betalingsregeling worden aangevraagd. De standaard betalingsregeling bedraagt maximaal drie jaar. Teveel ontvangen NOW-gelden kunnen dus na de definitieve vaststelling in een periode van drie jaar worden terugbetaald.

Een betalingsregeling kan digitaal worden aangevraagd via de site van het UWV nadat de beslissing over de definitieve vaststelling is ontvangen. De aanvraag van de betalingsregeling is laagdrempelig. Er zijn geen liquiditeitsbegrotingen of deskundigenverklaringen nodig.

Lagere loonsom

Voor de eerste NOW-periode wordt in de meeste gevallen uitgegaan van de loonsom januari 2020. Dit is nu juist de maand waarin vaak bonussen en tantièmes uit 2019 en afrekeningen aan werknemers worden overgemaakt. Hierdoor kan de loonsom van maart tot en met mei dus lager zijn en de NOW-subsidie worden gekort, terwijl de werkgelegenheid is behouden.

Volgens mededeling van demissionair minister Koolmees is maatwerk mogelijk. Indien een werkgever in principe recht denkt te hebben op de NOW-subsidie kan bezwaar worden aangetekend. Uitgangspunten hierbij zijn dan:

  • een omzetverval van tenminste 20%, en;
  • behoud van werkgelegenheid.

 

Dus in situaties waarin de referentie loonsom incidenteel hoger is of de loonsom over de NOW-periode te laag, bijvoorbeeld door verwerking van loonbetalingen in verkeerde periodes, kan bezwaar worden ingediend tegen de beslissing van het UWV over de definitieve afrekening. Het bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van de beslissing. Dat kan op papier of digitaal via het werkgeversportaal.

Vragen?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).