Bezwaar tegen Box 3-heffing 2018

De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zijn met de belastingheffing in box 3. U dient individueel en tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018.

Omdat de procedures tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting tot en met 2017 nog niet hebben geleid tot een (definitieve) uitspraak van de Hoge Raad, worden ook de bezwaarschriften tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 aangemerkt als massaal bezwaar. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de forfaitaire rendementsheffing in box 3, moeten daarom ook voor het jaar 2018 individueel bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Forfaitair rendement

Vanaf 2001 wordt voor de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting een fictief rendement over de waarde van uw vermogen op de peildatum in aanmerking genomen. Als gevolg van de gedaalde rendementen de afgelopen jaren, wordt dit fictieve rendement echter lang niet altijd meer daadwerkelijk behaald. Dit heeft geleid tot een groot aantal bezwaarschriften tegen deze systematiek van belastingheffing in box 3.

Aanwijzing massaal bezwaar

Gezien de hoeveelheid bezwaarschriften heeft de staatssecretaris er de afgelopen jaren voor gekozen de bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar. Voor de jaren tot en met 2016 betekende dit dat u geen individueel bezwaar hoefde aan te tekenen tegen de box 3-heffing. Op het moment dat de Hoge Raad de Belastingdienst al dan niet gedeeltelijk in het ongelijk stelt, worden alle aanslagen over de belastingjaren tot en met 2016 automatisch herzien. Ook de aanslagen van belastingplichtigen die geen individueel bezwaarschrift hebben ingediend, worden dan gecorrigeerd.

Individueel bezwaarschrift indienen vanaf belastingjaar 2017

Vanaf 2017 is de procedure massaal bezwaar echter gewijzigd. Voor de aanslagen vanaf belastingjaar 2017 geldt dat u niet automatisch bij het massaal bezwaar kunt aansluiten. Als u het niet eens bent met de box 3-heffing en wilt aansluiten bij de procedure massaal bezwaar, zult u een individueel bezwaarschrift moeten indienen. Dit bezwaarschrift dient zich bovendien te beperken tot de in de aanwijzing als massaal bezwaar geformuleerde rechtsvraag.

In een recent verschenen aanwijzingsbesluit heeft de staatssecretaris van Financiën inmiddels aangegeven de bezwaarschriften tegen de box 3-heffing over het belastingjaar 2018 eveneens als massaal bezwaar aan te wijzen. Ook deze bezwaarschriften moeten voldoen aan de in het aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag. Wilt u derhalve bezwaar maken tegen de box 3-heffing over het jaar 2018, dient u individueel en tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018.

Hulp nodig?

Indien u individueel bezwaar wenst te maken tegen de rendementsheffing van box 3 voor het belastingjaar 2018, kunt u contact opnemen met een van onze belastingadviseurs via +31 (0)40 844 70 00 of per e-mail via belastingadvies@joanknecht.nl.