Beperking verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag was al aangekondigd dat bij nota van wijziging op het pakket Belastingplan 2021 de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting zouden worden aangepast. Inmiddels is deze nota van wijziging verschenen. De beperking van de verliesverrekening is gebaseerd op aanbevelingen van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals en heeft als doel te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen.

Op dit moment zijn verliezen in de vennootschapsbelasting tot zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Deze beperking in de tijd komt per 1 januari 2022 te vervallen. Daar staat tegenover dat de omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen wordt beperkt. De in een jaar verrekenbare verliezen worden tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de belastbare winst van dat jaar. Boven de € 1 miljoen is het verlies nog slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst. De mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, momenteel een jaar, blijft ongewijzigd. Wel zal de voorgestelde beperking ook van toepassing zijn op de achterwaartse verliesverrekening.

Voor zover een verlies in een bepaald jaar als gevolg van de beperking niet volledig achterwaarts dan wel voorwaarts kan worden verrekend, kan dit in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking in aanmerking worden genomen.

De wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022 of die per einde 2021 op basis van de huidige regels nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Volgens het kabinet is dit gerechtvaardigd omdat de wijzigingen zowel begunstigend als beperkend zijn voor belastingplichtigen en de bestaande verrekenbare verliezen niet verloren gaan.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met uw adviseur bij Joanknecht of een van onze belastingadviseurs rechtsboven aan deze pagina.