Arbeidsomvang per 1 juli gewijzigd

Op 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. De WAB bevatte een belangrijke wijziging voor werkgevers die gebruik maken van oproepkrachten. Nu is gebleken dat de bepaling omtrent de oproepkrachten in de WAB niet duidelijk is. Door de onduidelijkheid kunnen ongewenste situaties ontstaan. Om deze onduidelijkheden weg te nemen is de wetgeving met betrekking tot oproepkrachten per 1 juli 2021 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u uiteen gezet.

Bepalingen WAB

Per 1 juni 2020 is wettelijk vastgelegd dat een werkgever die gebruik maakt van oproepkrachten, de oproepkrachten ten minste 4 dagen voor de dag waarop door de oproepkracht gewerkt moet worden, oproept. Als de werkgever binnen de 4 dagen voor de dag waarop gewerkt moet worden weer intrekt, heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren waarvoor hij of zij was opgeroepen. Deze bepaling wordt geacht duidelijk te zijn en blijft ongewijzigd.

Een werkgever die meer dan 12 maanden gebruik wil maken van dezelfde oproepkracht dient de oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Deze vaste arbeidsomvang dient het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht de afgelopen 12 maanden is opgeroepen te bevatten. De oproepkracht kan dit aanbod accepteren waardoor de oproepovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Accepteert de oproepkracht het aanbod niet, dan kan hij/zij voor de werkgever blijven werken op grond van de oproepovereenkomst.

Onduidelijkheid

De bepaling met betrekking tot het aanbieden van de arbeidsovereenkomst bleek echter in de praktijk niet duidelijk te zijn en tot ongewenste situaties te leiden. Doordat in het artikel enkel is opgenomen dat de oproepkracht een bedenktijd heeft van ten minste een maand, kan een periode van meer dan een maand ontstaan waarin onduidelijk is voor zowel oproepkracht/werknemer als werkgever op grond van welke overeenkomst wordt gewerkt.

Wijziging per 1 januari 2021

Om de onduidelijkheid met betrekking tot het aanbieden en accepteren of afwijzen van de arbeidsovereenkomst weg te nemen is de WAB  aangepast. In de gewijzigde wetgeving is opgenomen dat de oproepkracht het aanbod binnen een maand moet accepteren dan wel afwijzen (dus maximaal 1 maand bedenktijd in plaats van ten minste 1 maand).

Verder is wettelijk vastgelegd dat indien het aanbod geaccepteerd wordt, de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaat op de eerste dag van de 3e maand van het nieuwe dienstjaar. De overeenkomst mag ook eerder ingaan.

Voorbeeld

Een oproepkracht werkt vanaf 1 maart 2021 bij een werkgever. In maart 2022 moet de werkgever de oproepkracht een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang aanbieden. De oproepkracht heeft 1 maand om het voorstel te accepteren of af te wijzen. De geaccepteerde overeenkomst gaat uiterlijk 1 mei in.

Meer informatie

Voor vragen over het inzetten van oproepkrachten, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.