Afschaffing landbouwregeling

Afschaffing landbouwregeling nieuws

De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Deze beleidswijziging was vorig jaar al aangekondigd in de Miljoenennota 2017. Afschaffing van de landbouwregeling heeft tot gevolg dat landbouwers vanaf 1 januari 2018, net als andere ondernemers, btw moeten berekenen over de leveringen en diensten die zij verrichten.

Achterliggende gedachte

Uit het wetsvoorstel blijkt dat het kabinet het niet meer van deze tijd acht de bijzondere regeling voor landbouwers in stand te houden. De modernisering gedurende de afgelopen decennia heeft er namelijk toe geleid dat er geen wezenlijk verschillen meer bestaan tussen landbouwers en andere ondernemers.

Inhoud landbouwregeling

Onder de huidige landbouwregeling blijven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna allen aangemerkt als ‘landbouwers’) voor bepaalde diensten en leveringen buiten de heffing van btw. Dit betekent het volgende:

  • landbouwers zijn geen btw verschuldigd over bepaalde leveringen of diensten die zij verrichten;
  • landbouwers kunnen met betrekking tot deze prestaties geen voorbelasting in aftrek brengen;
  • landbouwers hoeven voor zover het deze prestaties betreft geen facturen uit te reiken en geen btw-administratie bij te houden;
  • afnemers van leveringen of diensten van landbouwers kunnen 5,4% van het hun in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in aftrek brengen (het landbouwforfait).

 

Gevolgen afschaffing landbouwregeling

De afschaffing van de landbouwregeling brengt het volgende met zich mee:

  • landbouwers moeten btw voldoen over de prestaties die zij verrichten;
  • landbouwers kunnen de voorbelasting in aftrek brengen;
  • afnemers van leveringen of diensten van landbouwers kunnen het forfait van 5,4% aan aftrek op het in rekening gebrachte bedrag niet meer toepassen;
  • landbouwers moeten een btw-administratie bijhouden.

 

Overgangsregeling investeringen die zijn gedaan voor 2018

Uit de afschaffing van de landbouwregeling ontstaat wellicht een voordeel voor landbouwers . Voor investeringen die een landbouwer heeft gedaan vóór 2018 wordt in overgangsrecht voorzien. Hierdoor kan een landbouwer de btw op deze investeringen in het eerste tijdvak van 2018 (deels) in één keer in aftrek kan brengen. Het is mogelijk van roerende zaken een deel van de btw terug te vragen indien deze zijn aangeschaft na 1 januari 2014;tevens is het mogelijk van onroerende zaken een deel van de btw terug te vragen indien deze investeringen plaatsvonden na 1 januari 2009. Het is nog niet duidelijk of landbouwers btw-aangiften moeten indienen per kwartaal of dat het ook mogelijk is jaaraangiften in te dienen. Indien een landbouwer recht op aftrek heeft ten aanzien van investeringen die vóór 2018 zijn gedaan, is het naar onze mening voordeliger btw-aangiftes in te dienen per kwartaal.

Contact

Wilt u meer weten over de afschaffing van de landbouwregeling en de gevolgen ervan? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.