Unilever Nederland in Rotterdam

Afschaffing dividendbelasting géén lastenverlichting voor de DGA

 

In het regeerakkoord Rutte III heeft het kabinet aangekondigd de dividendbelasting in 2019 af te schaffen. Dit nieuws leidt regelmatig, ten onrechte, tot de veronderstelling dat dit een fiscaal voordeel oplevert voor de -in Nederland woonachtige- DGA (aanmerkelijkbelanghouder).

Liquiditeitsvoordeel

De dividendbelasting vormt een voorheffing voor de inkomstenbelasting (vooruitlopend op de uiteindelijke aanmerkelijkbelangheffing). Omdat de dividendbelasting een voorheffing is, leidt de afschaffing slechts tot een liquiditeitsvoordeel. De totale belastingheffing blijft dus gelijk. Wel is het van belang dat u, ter voorkoming van belastingrente, tijdig een wijzigingsverzoek indient voor uw aanslag inkomstenbelasting c.q. uw aangifte inkomstenbelasting tijdig indient. Indien het wijzigingsverzoek / de aangifte tijdig wordt ingediend (voor 1 mei na afloop van het tijdvak waarover belasting wordt geheven), bent u geen belastingrente verschuldigd.

Een concreet voorbeeld

Een concreet voorbeeld: u keert in 2017 € 100.000 dividend uit. Voor afschaffing van de dividendbelasting betaalt u in 2017 eerst € 100.000 x 15% = € 15.000 dividendbelasting. Vervolgens betaalt u in 2018 (na het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017) 25% x € 100.000 = € 25.000 AB-heffing minus € 15.000 dividendbelasting is € 10.000 inkomstenbelasting. Na afschaffing van de dividendbelasting betaalt u over een dergelijke dividenduitkering (in bijvoorbeeld 2019) € 100.000 x 25% = € 25.000 inkomstenbelasting in 2020 (na het indienen van uw wijzigingsverzoek c.q. aangifte inkomstenbelasting 2019). Indien u vóór 1 mei 2020 een wijzigingsverzoek voor uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 c.q. uw aangifte inkomstenbelasting 2019 indient, bent u hierover geen belastingrente verschuldigd.

Ondanks het verzet van de politieke oppositie houdt het kabinet Rutte III vooralsnog vast aan het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over eventuele wijzigingen wordt u natuurlijk door ons geïnformeerd.