Advies over de NOW? Co-productie van arbeidsjurist èn accountant

Advies over de NOW? Co-productie van arbeidsjurist èn accountant

9 april 2020

Veel ondernemingen buigen zich momenteel over de vraag of, en zo ja: wanneer, ze een subsidieaanvraag moeten indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Bij de beantwoording van die vraag komen, zoals verwacht, arbeidsrechtelijke vraagstukken aan de orde. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat daarnaast (en misschien nog wel meer) vraagstukken van accountantstechnische aard beantwoord moeten worden. Dat vloeit voort uit de manier waarop de NOW-regeling is vormgegeven.

De accountantstechnische vragen hebben met name betrekking op de verwachte netto omzet en de verwachte loonsom in de komende maanden. Daarnaast kan het begrip “concern” tot vragen leiden.

Naast de beantwoording van vragen als onderstaande, dient een onderneming een aanvraag van de NOW-subsidie te bezien samen met andere (nood)maatregelen, tegen de achtergrond van de resultaat- en liquiditeitsverwachtingen voor de komende maanden. Gegeven de aard van de NOW-regeling is de kans reëel dat behoorlijk wat bedrijven na de subsidieperiode geconfronteerd worden met een terugbetalingsverplichting. Het is belangrijk dat dit inzicht tijdig ontstaat, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De liquiditeitsprognose zal hier de ruimte voor moeten bieden.

 

1. Netto-omzet

De onderneming moet een omzetdaling verwachten van tenminste 20% ten opzichte van driemaal de gemiddelde maandomzet van 2019. Vraagstukken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Welke bedrijfsopbrengsten vallen onder het begrip “netto omzet”? Moet de incidentele verkoopopbrengst van een bedrijfsmiddel hierin meegenomen worden?
 • Wanneer wordt omzet gerealiseerd volgens de “jaarrekeningregels”? Bij het verzenden van een verkoop- of termijnfactuur of op een ander moment?
 • Hoe dient te worden omgegaan met subsidie-ontvangsten? En hoe worden langlopende subsidiebijdragen toegerekend aan de relevante periodes.
 • Hoe dient de gemiddelde maandomzet berekend te worden als mijn bedrijf pas gedurende 2019 is gestart?
 • Hoe moet omgegaan worden met vouchers voor toekomstige prestaties die nu veelvuldig worden uitgegeven door sommige bedrijven?
 • Wat als sprake is van seizoenseffecten?

 

2. Loonsom

Bij de subsidieaanvraag wordt een voorschot toegekend op basis van de loonsom van de maand januari 2020, met in acht name van een aantal correcties. De subsidie wordt uiteindelijk (definitief) vastgesteld op basis van de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. Vraagstukken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe bereken ik de geschatte loonsom voor de maanden maart, april, mei?
 • Wat zijn de gevolgen voor de subsidie-omvang als de maandelijkse loonsom inmiddels lager dan wel hoger is dan in januari?
 • Wat zijn de gevolgen voor de subsidie-omvang als de komende maanden de loonsom naar verwachting (verder) daalt?
 • Gaat het voordelig zijn om gebruik te maken van mogelijkheden om de loonsom (verder) omlaag te brengen, rekening houdend met het effect op de subsidiebedrag?
 • Hoe moet omgegaan worden met incidentele posten (bijvoorbeeld bonussen) in de loonsom van januari of die van maart, april, mei?

 

3. Concern

Bij bedrijven die onderdeel uitmaken van een concern (een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 BW) moet gekeken worden naar de concernomzet om in te schatten of sprake gaat zijn van een omzetdaling. Bepalend is de concernstructuur zoals die op 1 maart 2020 bestond. Vraagstukken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Is de concernomzet gelijk aan de omzet volgens de geconsolideerde jaarrekening?
 • Hoe wordt de concernomzet bepaald? Hoe dient hierbij omgegaan te worden met omzet tussen groepsonderdelen onderling?
 • Hoe dient te worden omgegaan met buitenlandse groepsonderdelen? Hoe dient daarbij omgegaan te worden met omzet tussen groepsonderdelen onderling?
 • Wat te doen als er geen geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld?
 • Hoe dient te worden omgegaan met veranderingen in de groepsstructuur voor en na 1 maart 2020?
 • Hoe dient te worden omgegaan met veranderingen in de groepsstructuur gedurende 2019 en welk effect hebben deze veranderingen op de concernomzet over geheel 2019?

 

Wij staan u graag bij

Laat u bijstaan door onze recovery adviseurs of onze hr-adviseur. Neem gerust contact op met:

 

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl
Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl
Christian van der Heijden | +31 (0)40 240 9422 | cvdheijden@joanknecht.nl

Lonney Geris | +31 (0)40 240 9465 | lgeris@joanknecht.nl

Frank_Driessen-90x90

Geschreven door Frank Driessen.

Partner Forensics & Recovery.

Frank is bereikbaar per telefoonnummer +31 (0)40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl.