3 maanden extra tijd voor werkgevers om administratieve eisen lage WW-premie te regelen

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. Deze wet regelt diverse wijzigingen in het ontslagrecht, de ketenregeling voor tijdelijke contracten, de hoogte van de transitievergoeding, oproepcontracten, payrolling en ook de hoogte van de WW-premie. Om in aanmerking te komen voor de lage WW- premie gelden strikte vereisten. Hiervoor wordt nu deels een coulancemaatregel getroffen.

WW-premie wordt hoge of lage premie afhankelijk van het soort contract

Vanaf 1 januari 2020 vervallen de sectorpremies WW en AWf. Daarvoor in de plaats komt een uniforme hoge of lage WW-premie. De lage WW-premie is alleen van toepassing in de volgende situaties:

  1. Vast (onbepaalde tijd) arbeidscontract.
  2. Bbl leerwegtrajecten.
  3. Jongeren tot 21 jaar met een arbeidscontract van maximaal 52 uur per maand dan wel 48 uur per 4 weken (dus maximaal 12 uur in de week).
  4. Contracten met een vaste jaarurennorm (vooral bij seizoensarbeid).
  5. Als de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

 

Voor situatie 1., dus het vaste arbeidscontract, zijn de volgende voorwaarden cumulatief van toepassing:

a. Het contract is een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.
b. Het contract moet schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
c. Het contract kent een eenduidige vastlegging van de omvang van de te verrichten arbeid, dus van het aantal uren (het mag derhalve geen oproepcontract zijn).

In alle andere gevallen dan hierboven omschreven geldt de hoge WW-premie.
Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie bedraagt 5 procentpunten, 7,94% ten opzichte van 2,94%. In geval van het maximumpremieloon scheelt dit circa € 2.800 premie op jaarbasis per werknemer.

Schriftelijke vastlegging vast arbeidscontract

Inmiddels is gebleken dat het in veel branches niet gebruikelijk is om het arbeidscontract voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen. Als eerst sprake is geweest van een contract voor bepaalde tijd, wordt veelal volstaan met een brief of e-mail waarin de omzetting van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd wordt aangegeven. Dat is echter niet voldoende om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie. Dat betekent dat als er geen schriftelijk arbeidscontract voor onbepaalde tijd is of als er wel een schriftelijk contract is maar dat niet ondertekend is door werkgever en werknemer, de werkgever per 1 januari 2020 de hoge WW-premie moet betalen. Uiteraard kan dit opgelost worden door alsnog uiterlijk 31 december 2019 een schriftelijk door beide partijen ondertekend contract te hebben dan wel een door beide partijen ondertekend addendum op de arbeidsovereenkomst te hebben.

Coulance: termijn administratieve formaliteiten verlengd naar 31 maart 2020

Nu blijkt dat veel werkgevers niet voor 1 januari 2020 aan deze administratieve eis kunnen voldoen. De minister heeft daarom goedgekeurd dat werkgevers tot en met 31 maart 2020 de tijd krijgen om te zorgen dat een schriftelijk en door beide partijen getekende arbeidscontract voor onbepaalde tijd dan wel een schriftelijk en door beide partijen getekend addendum op het eerdere arbeidscontract aanwezig is in de administratie.

Ook als dit niet voor 1 januari 2020 geregeld is, mogen deze werkgevers toch vanaf januari 2020 in de loonaangifte aangeven dat sprake is van schriftelijke arbeidscontracten en dus de lage WW-premie afdragen per januari 2020. De werkgever dient er wel voor te zorgen dat er dan uiterlijk 31 maart 2020 een schriftelijk door beide partijen ondertekend arbeidscontract is. Is dat niet het geval op 31 maart 2020 dan dient de werkgever dit alsnog met terugwerkende kracht te corrigeren in de loonaangifte en vanaf januari 2020 alsnog de hoge WW-premie af te dragen.

Overigens geldt deze coulancemaatregel alleen voor de werknemers met vaste arbeidscontracten die voor 1 januari 2020 al in dienst zijn. Bij indiensttreding op of na 1 januari 2020 dient dus meteen aan het vereiste van een schriftelijk en door beide partijen ondertekend arbeidscontract te zijn voldaan.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem op telefoonnummer +31 (0)40 240 9464 of per e-mail (fhol@joanknecht.nl).